Ang California Hold’em Series

August 29 – September 16, 2012

Huwag magbiro sa Texas…ang ibig sabihin ay ang aming Texas Hold’em! Dito sa Commerce Casino hindi mo magagawang bale-walain ang aming Texas Hold’em dahil dito lang sa Commerce Casino ang may pinaka-matinding aksyon ng Texas Hold’em kumpara sa kahit saan. Halina at sumali dito sa pinaka-malaki, pinaka-masigla at pinaka-mainit na torneo ng Texas Hold’em kumpara sa iba.

Kontakin po lamang ninyo ang Commerce Casino para sa mga karagdagang impormasyon

At para naman malaman ninyo kung kailan ang susunod na ‘coverage’ ng torneo dito sa Commerce Casino bisitahin ang: www.commercetournaments.com

Commerce Hold'em Series Tournaments

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100