Racebook

Halina at maglaro ng ‘The Ponies’ dito sa Commerce Casino kung saan ay walang bayad ang pagpasok o sobrang dami ng tao sa linya.

Ang Racebook ay malugod kayong inaanyayahan para maranasan ang kasiyahang dulot ng aksyon sa karera ng kabayo dito sa napakaaliwalas na kapaligiran ng casino. Ang Commerce Casino ay iniangat ang dalawang pangunahin na batayan ng lokasyon ng RaceBook na nagtatampok ng ‘high-tech’ na ‘screens’ at pansariling ‘monitors’ sa buong kapaligiran ng casino. Magpahinga at magsaya sa ‘table-side dinings’ at ‘cocktail service’ na may karapatan ka na pumili ng kainan dito.

Ang ‘ Self Service Stations’ ay bukas mula 10 ng umaga at ang ‘personnel attended windows’ ay bukas ng halos bago mag 12 ng tanghali.

Walang karera sa mga araw ng Lunes at Martes, subalit kami ay bukas sa mga piling panahon ng bakasyon kapag pumatak ito ng Lunes. Kunsultahin lamang ang ‘Casino Services’ para sa iba pang detalye.

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100